Selecteer een pagina

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, het directoraat-generaal Luchtvaart en sectororganisatie BeUAS hebben een aangepast reglementair kader voor het gebruik van drones af. 

Nadat in september 2015 de Belgische tekst voorgelegd is geweest aan de DG Grow (Interne Markt) van de  Europese Commissie werd medio december een advies ontvangen van de Europese Commissie. Dit advies meldde dat het Belgische KB 3 maand uitgesteld moest worden. De Commissie haalt hiervoor enkele technische redenen aan, op basis van de Richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.

De Minister onderstreepte in december dat er een fundamenteel verschil van visie op het Belgische ontwerp KB dit uitstel veroorzaakte:  “De Commissie en haar DG Grow halen een reeks technische bepalingen aan terwijl wij net in de eerste plaats aandacht hebben gehad voor de veiligheidsaspecten, zowel in de lucht als op de grond”.

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant heeft meteen het directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en de sectororganisatie BeuAS rond de tafel gebracht voor een grondige analyse van het standpunt van de Europese Commissie en voor het aanpassen van de regelgeving aan de Europese opmerkingen.

Concreet worden de volgende 2 belangrijke wijzigingen aangebracht:

  1. Het onderscheid tussen privé en professioneel gebruik van drones wordt behouden. Binnen de professionele sfeer wordt er echter een nieuw onderscheid gemaakt tussen “klasse 1” en “klasse 2”. Klasse 1 is het professioneel gebruik van drones die tussen de 0 en de 150 kg wegen. Deze activiteiten zullen ofwel beschouwd worden als “hoog risico” (typevoorbeeld: het overvliegen van een menigte) of als “middel risico” beschouwd worden (typevoorbeeld: inspectie van een windmolen). Dit onderscheid stond ook al in het vorige ontwerp-KB. Het gewicht (tot 150 kg) en de maximaal toegelaten hoogte (300 voet) blijven ook gelijk. Piloten moeten hun drones laten registreren en moeten, na het behalen van een vliegbewijs, 18 jaar zijn. De klasse 2 is nieuw. Drones-piloten die in deze klasse actief zijn mogen vliegen met een drone onder 5 kg en tot maximaal 150 voet hoogte. Piloten moeten minimaal 16 jaar zijn en een attest halen. De drone moet ook geregistreerd zijn.
  2. Enkele technische vereisten, zoals bv. het beschikken over een gps-tracking systeem, werden geschrapt.

Minister Galant reageert samen met de sector tevreden over het nieuwe ontwerp. “We hebben in dialoog en relatief snel de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren aan de tekst. Ook het licht aangepaste ontwerp omvat onze gemeenschappelijke doelstellingen. Deze is dubbel: ten eerste het streven naar veiligheid, zowel op de grond als in de lucht en ten tweede het ondersteunen van de ontwikkeling van een beloftevolle economische sector” aldus de Minister. De regels omtrent de privacy werden uiteraard niet gewijzigd: wat geldt op de grond geldt ook in de lucht.
Federatie BeUAS is opgetogen over de aanpak van het kabinet Galant en de DGLV. “We werden maximaal betrokken als extern expert voor de sector. We mochten constructief meewerken in een zeer positieve sfeer. Het kabinet zag het advies van Europa in december niet als een handicap of een vertraging, maar als een extra uitdaging om dat KB nog sterker, beter en veiliger te maken. Alle energie en werk was enkel in het positieve belang van de sector. Er was bijzonder aandacht voor recreatief vliegen, maar zeker ook professioneel. Dit is de mijlpaal voor een nieuwe sector met heel wat nieuwe jobcreatie. Het mag gezegd worden, proficiat. Fly safe!” zeggen vice-president Patrick Mascart en secretaris Elwin Van Herck

Het KB werd ter advies aan de Gewesten en aan de Raad van State bezorgd. Minister Galant is optimistisch over het verdere verloop en hoopt het KB nog in werking te kunnen laten treden in de lente.

Na de inwerkingtreding zullen de werkzaamheden met de DGLV en de sector, maar ook met Defensie en Belgocontrol verder gezet worden. Onder meer de vlieghoogte en de toegang tot bewaakte luchtzones zullen dan verder besproken worden. De Minister herhaalde nog eens wat ze altijd al heeft gezegd: de regelgeving is voor evolutie vatbaar in functie van de technologie, van de learned lessons, enzovoort.